Een pakket, verschillende diensten, gezamelijk of apart

Privacybeleid

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in veel gevallen nood aan uw contactgegevens en eventuele andere relevante informatie. Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”). Met deze privacyverklaring willen wij u hierover meer informatie geven.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking en de bescherming van uw gegevens?

Verantwoordelijken voor verwerking:

De zaakvoerders van Epacq, zijnde:

 • Benny Craenhals, benny@epacq.be, +32 486 76 21 25
 • Kris De Cauwer, kris@epacq.be, +32 473 28 40 00

Verantwoordelijken voor bescherming.

Elke Epacq medewerker is zich bewust van het belang van de bescherming en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op het volgend mailadres: info@epacq.be

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

Als wij persoonsgegevens opvragen is dit steeds met een welbepaalde reden, een specifieke doelstelling. Wij gebruiken de gegevens enkel voor deze reden en niet voor andere redenen waarover u niet geïnformeerd werd en/of waarvoor u uw toestemming niet gegeven hebt. De redenen waarvoor wij de gegevens opvragen hangt in eerste instantie af van de vraag of wij een contractuele relatie met u hebben of niet.

Wij vragen uw gegevens op om volgende redenen:

Er bestaat een contractuele en/of commerciële relatie met u of we zijn in gesprek om een relatie aan te gaan (klanten, prospecten, leveranciers, partners).

 • De correcte uitvoering van ons contract: opvolgen van uw bestelling, levering van uw bestelling.
 • Het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie met betrekking tot onze diensten
 • Klantondersteuning: opvolging van eventuele klachten over diensten (incl. historiek)
 • Uitvoeren van tevredenheidsenquêtes om onze diensten te verbeteren.
 • Gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met bestaande diensten of nieuwe diensten die aansluiten bij de diensten die u reeds eerder bij ons aankocht en waarvan wij kunnen vermoeden dat u daarin geïnteresseerd bent. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.
 • Uitnodigingen voor events, beurzen, of gelijkaardige activiteiten, naar aanleiding waarvan wij ook deelnemerslijsten bijhouden voor een goede organisatie van deze activiteiten. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie.

Er bestaat geen contractuele relatie met u, maar u toont interesse in onze diensten:

 • Indien u een vraag stelt, telefonisch of via de website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden.
 • Versturen van nieuwsbrieven, enkel nadat u zich hiervoor zelf ingeschreven heeft. Wij voorzien steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • Versturen van promoties in verband met bestaande producten en diensten of nieuwe producten en diensten, enkel nadat u hiervoor uw toestemming te kennen hebt gegeven. Deze toestemming is te allen tijde intrekbaar.

Welke persoonsgegevens vragen wij op / verwerken wij?

 • Naam en contactgegevens: voor – en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, beroepsactiviteit, werfadres en/of leveringsadres (indien van toepassing), identiteitsgegevens en/of foto.
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal), dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
 • Interesses, dit enkel voor zover relevant voor de doelstelling (bijv. voor het goed onderhouden van onze commerciële relatie, het gericht uitnodigen voor events)
 • Sovabiliteitsgegevens (zoals: openstaande kredieten, jaarrekeningen, sociale en fiscale attesten,..), dit enkel voor zover enige vorm van betalingsuitstel/krediet wordt gevraagd of dit zich opdringt.
 • Informatie bij het bezoeken van onze websites, deze informatie wordt eventueel ook gebruikt voor “profiling”. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in onze cookie policy.

Epacq gaat niet over tot de verwerking van gevoelige gegevens zoals bedoeld in artikel 9 AVG. Indien dit uitzonderlijk, om specifieke redenen, alsnog zou plaatsvinden zal u expliciet geïnformeerd worden en zal uw toestemming steeds gevraagd worden.Epacq maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.

Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

Heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u correct uit te voeren (beheren van uw bestelling, levering, facturatie, klachtenbehandeling, etc…). Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. En waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.

In het kader van een bestaande commerciële relatie gaan wij mogelijks over tot het toesturen van tevredenheidsenquêtes, hier kunt u zich steeds op uitschrijven. Daarnaast kan uw mailadres gebruikt worden voor het verzenden van gerichte promoties of het uitnodigen voor events. Wij houden hierbij steeds voor ogen dat onze belangen in evenwicht moeten zijn met uw belangen en voorzien steeds in de mogelijkheid van een opt-out zowel op het moment van de verzameling van uw mailadres als op het moment van toesturen van een mail.

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, met uw expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is:

 • Versturen van nieuwsbrieven.
 • Versturen van commerciële informatie andere dan deze die onder het ‘gerechtvaardigd belang’ ressorteren.
 • Ons gerechtvaardigd belang als onderneming

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft steeds het recht op:

 • Inzage van, verbetering van of wissing van uw gegevens te vragen
 • Een beperking van de verwerking te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking
 • De overdracht van uw gegevens aan te vragen.

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u steeds het recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken. Indien u van oordeel bent dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons, en / of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door te mailen naar: info@epacq.be

Wij verzekeren u gevolg te geven aan uw aanvraag binnen de 5 werkdagen na contactname.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling. De belangrijkste criteria op basis waarvan de tijdsduur bepaald wordt, is dus hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om de producten / diensten te leveren en hoe lang deze nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.
Waarborgen en beveiliging van de gegevens.

Epacq springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/of waarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking. Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren. Bij het voornemen van implementatie van nieuwe IT-architectuur en/of bedrijfsprocessen gaat zijn dan ook over tot een grondig impactanalyse van de aangekondigde maatregelen. Indien hieruit zou blijken dat het risico voor de gegevens te groot is dan zal Epacq niet overgaan tot implementatie of de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.

Indien Epacq de verwerking uitbesteedt aan dienstverleners verbindt zij zich er toe om adequate en alomvattende verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zodoende zij de bescherming kan garanderen.